top of page

Gizlilik

Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Newold markası olarak kurumsal değerlerimizin başında kişisel verilerin gizliliği ve özel hayata saygı gelmektedir. Çalışan, çalışan adayı, tedarikçi, müşteri ve internet sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini ilgili mevzuat yükümlülüklerine uygun şekilde işlemekteyiz. Söz konusu veri işleme faaliyetlerini yerine getirirken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na saygılı ve uygun davranmaktayız.

KVKK’nın temelini oluşturan ve dördüncü maddede düzenlenmiş olan genel ilkeler, Newold markası olarak tüm kişisel veri işleme süreçlerinde bizlere de rehberlik etmektedir. Bu ilkeler aşağıdaki gibidir:

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

  • ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verileriniz, yukarıda bahsi geçen ilkelere uygun şekilde gerekli aydınlatmalar yapılarak veri sorumlusu konumunda olan ve Newold markasının yasal haklarını elinde bulunduran Ezgi Hazal Oymak (İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil No: 214240-5) tarafından işlenmektedir.

Müşterilerimizin Kişisel Verileri

www.newoldstudio.com bir e-ticaret internet sitesidir ve bu sitede yapacağınız alışverişler kapsamında bir takım kişisel verileriniz tarafımızla haliyle paylaşılacaktır. Söz konusu veri paylaşımı telefon, kimlik, adres bilgileri olarak kısaca ifade edilebilir. Nitekim satın alınan ürünlerin doğru adreslere iletilmesi ve fatura kesilmesi gibi satın alım sözleşmesinin ifası ile doğrudan alakalı olan bu süreçler ilgili kişisel verileri işlemeyi zorunlu kılmaktadır. Müşterilerimiz bakımında uymakta olduğumuz kişisel veri işleme şartları KVKK m.5/2 kapsamında yer alan ve aşağıdaki hükümlerden (a), (c) ve (ç) bentleridir:

KVKK MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Zaman zaman alışveriş yapmayan ve bu sebeple doğrudan hukuki ilişki içerisine girmediğimiz kişilerin kişisel verilerini de toplamaktayız.  Bu kimselerin e-posta adreslerini kendilerinin açık rızalarını temin ederek depoluyor ve bir başka üçüncü kişi ve taraf ile paylaşmıyoruz. Söz konusu irtibat adresine sadece ve sadece kendi markamıza ait reklam, pazarlama, indirim ve tanıtım amacıyla dönemsel ve periyodik bilgilendirmelerde bulunmaktayız.

Açık rıza şartına istinaden temin edilen ilgili irtibat bilgilerini yine aynı şekilde kişilerin rızasıyla hızlıca ilgili bülten aboneliğinden ayrılabilmesi adına kolaylaştırıyoruz.

Site Ziyaretçileri ve Çerez Kullanımı

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Çerezler göz atma bilgilerini kaydederek çevrimiçi deneyiminizi daha kolay hale getirir. Çerezler sayesinde siteler oturumunuzu açık tutabilir, site tercihlerinizi hatırlayabilir ve size yerel olarak alakalı içerik sunabilir.

İnternet sitemizde bulunan çerezler tamamen zorunlu çerezler olup herhangi bir reklam veya analiz çerezi bulunmamaktadır. www.newoldstudio.com internet sitesinin tüm fonksiyonları ile beraber sağlıklı ve eksiksiz çalışması için gerekli olan zorunlu çerezler haricinde çerez tutmaya başladığımız takdirde site kullanıcıları ve ziyaretçilerinden gerekli izinleri alıyor olacağımızı belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Kullanabileceğiniz Haklar

KVKK, veri sorumlularına bazı yükümlülükler yüklediği gibi buna paralel olarak ilgili kişilere bazı haklar tanımaktadır. Bu haklar m. 11’de açıkça düzenlenmiştir:

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Yukarıda sayılmakta olan hakların kullanımına daire taleplerinizi info@newoldstudio.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. İlgili taleplerinizin eksiksiz şekilde sonuçlanabilmesi adına bizlerle gerekli bilgi ve belgeleri paylaştığınız takdirde talebinizi izleyen otuz gün içerisinde sizlere yazılı olarak dönüş sağlayacağımızı belirtmek isteriz.

 

 

 

 

Veri Sorumlusu: Ezgi Hazal Oymak (Ticaret Sicil No: 214240-5)

Adres: Tatlısu Mah, Şehit Burak Kurtuluş Cad. No:69 Merit Life Göl Konakları, Villa C10

Ümraniye / İstanbul

MERSİS No: 3708172925400001

İnternet Adresi: www.newoldstudio.com.

Telefon: 0850 307 79 65

bottom of page